ഐ.പി.സി. ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റ് നോയിഡ ഡിസ്ട്രിക്ട് ന് പുതിയ നേതൃത്വം.

ഐ.പി.സി. ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റ് നോയിഡ ഡിസ്ട്രിക്ട് ന് 2021-2022 പ്രവർത്തന വർഷത്തേക്ക് പുതിയ പ്രവർത്തക സമിതിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.
പ്രസിഡന്റ് : പാസ്റ്റർ. ഫിലിപ്പ് എബ്രഹാം(ഡിസ്ട്രിക്ട് പാസ്റ്റർ. നോയിഡ) വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌. ഇവഞ്ചലിസ്റ്റ്. കമൽ പാൽ, സെക്രട്ടറി: ആൻസൻ എബ്രഹാം (നോയിഡ), ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി. ബ്രദർ. രോഹിത്, ട്രഷറർ. ബ്രദർ. സാം ജോർജ് എന്നിവർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
പാസ്റ്റർ. ആർ. ബി. സിംഗ്, പാസ്റ്റർ. ഗോർ പരിയാർ, പാസ്റ്റർ. ക്രാന്തിലാൽ, പാസ്റ്റർ. സതീഷ് എന്നിവർ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

Leave A Reply

Your email address will not be published.